Va oferim servicii complete de recunoaştere internaţională a actelor dumneavoastră.

Actele dumneavoastră vor putea fi apostilate şi supralegalizate fără a fi necesar să vă deplasaţi din străinătate în România sau din provincie în Bucureşti.

Vă scutim de tot ce înseamnă birocraţie în relaţiile cu instituţiile statului român. Uitați de stresul cozilor la tot felul de birouri, noi facem absolut tot ce este necesar în vederea apostilării actelor românești pentru utilizare în străinătate.

Oferim servicii de apostilare a actelor la Prefecturi din București cât și din orice județ  al țării.

Indiferent de locul în care vă aflaţi, în România sau în afara ţării, procedura de obţinere a apostilei, de efectuare a traducerilor autorizate sau a supralegalizării traducerilor va fi efectuată în condiţii de operativitate şi siguranţă maximă.

 Atentie!

! În Romania se pot apostila doar acte emise de autorităţile române.

! Nu pot fi apostilate pe original certificatele de naştere, căsătorie sau deces în format vechi, este necesară preschimbarea acestora la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi.

 

 

Apostila Haga

Vezi: Lista ţărilor semnatare ale Convenţiei de la Haga

Instituţiile care asigură apostilarea sunt: Prefectura, Tribunalul şi Camera Notarilor Publici.

PREFECTURILE apostilează următoarele tipuri de acte:
•    Certificate de naştere, model nou internaţional, emise după 1996;
•    Certificate de căsătorie, model nou internaţional, emise după 1996;
•    Certificate de deces emise după 1996;

Notă: Actele de stare civilă emise înainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internaţional. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi.

•    Certificate de botez, vizate de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional;
•    Certificate de Cazier judiciar, eliberate de secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române;
Cazierele judiciare eliberate în alte oraşe se pot apostila şi în Bucureşti, cu condiţia ca acestea să fie vizate în prealabil de Inspectoratul General al Poliţiei Române

•    Certificate de Cazier auto, eliberate de secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române;
•   Adeverinţe de stare civilă;

•   Adeverinţe de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei persoanei sau statutul juridic faţă de statul român (eliberate de Ministerul de Interne, Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei, din Bucureşti str. Obcina Mare nr. 2, sector 6);
•    Adeverinţe privind componenţa familiei, eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor din sectoarele 1-6;
•    Acte de studii preuniversitare (diplome, adeverinţe, foi matricole) vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean;
•    Acte de studii superioare  (diplome, adeverinţe, foi matricole) vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul Naţional de Recunoaştere si Echivalare a diplomelor (CNRED);

•    Acte de atestare a studiilor cetăţenilor străini pe teritoriul României, vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Direcţia Generală Relaţii Internaţionale;
•    Adeverinţe de calificare în diferite meserii, vizate de Direcţia Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
•    Certificate de competenţă pentru personalul maritim navigant, vizate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
•    Brevete de turism, eliberate de Autoritatea Naţională pentru Turism;
•    Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, Serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti;

•   Certificate şi adeverinţe de conformitate eliberate de Ministerul Sănătăţii;
•   Adeverinţe şi certificate medicale vizate de Direcţia Legislativă şi Asistenţă Juridică a Ministerului Sănătăţii (str. Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, Bucureşti) sau la Direcţiile Judeţene de Sănătate;
•   Adeverinţe eliberate de OAMGMAMR (Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistentelor Medicale din România);
•   Certificate de rezidenţă fiscală, în limbile română şi engleză, eliberate de Administraţiile Finanţelor Publice din sectoarele 1-6;
•   Certificate de traducător emise de Ministerul Culturii şi Cultelor;

•   Facturi comerciale, vizate de Camera de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti.

TRIBUNALUL apostilează următoarele tipuri de acte:
•    Hotărâri judecătoreşti;
•    Sentinţe

Notă: Hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei şi trebuie ştampilată cu ştampila de preşedinte. Nu se apostilează copia după sentinţa civilă făcută la notar, ci numai eliberată de instanţă.

CAMERA NOTARILOR PUBLICI supralegalizează următoarele tipuri de acte:
•    Procuri şi împuterniciri notariale;
•    Traduceri legalizate;
•    Copii ale actelor originale româneşti, legalizate de un notar public.

Supralegalizări

Supralegalizarea este procedura de recunoaştere a actelor oficiale care urmează a fi folosite în ţările care NU sunt semnatare a Convenţiei de la Haga.

Supralegalizarea este un procedeu mult mai complex decât apostilarea, deoarece necesită mai multe formalităţi, printre care vizele şi certificările instituţiilor române emitente, urmând ca în final documentele să fie supralegalizate la ambasade sau secţii consulare.

Biroul nostru se ocupă de tot ceea ce este necesar în vederea supralegalizării actelor pentru a fi valabile în străinătate, scutindu-vă de drumuri şi statul la cozi la diferite instituţii pentru plata taxelor, achiziţionarea timbrelor, completarea formularelor, depunerea şi ridicarea actelor, vize, etc.

Biroul nostru de traduceri vă asigură:
- Vizarea documentelor originale în funcţie de tipul acestora la: Ministerul Justiţiei, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Externe, Camera Notarilor Publici;
- Traduceri autorizate ale documentelor în limba statului în care vor fi utilizate;
- Legalizarea notarială a documentelor traduse;

- Supralegalizarea semnăturii şi sigiliului notarului public de către Camera Notarilor Publici;

- Supralegalizarea sigiliului Camerei Notarilor de către Ministerul Afacerilor Externe;
- Supralegalizare la ambasada sau secţia consulară din România ale țării în care actul urmează a fi folosit;
- Livrare acte prin curier (actele supralegalizate pot fi trimise prin curier la solicitarea clientului).

Vezi: Lista actelor care pot fi supralegalizate

Lista actelor care pot fi supralegalizate

La Camera Notarilor Publici pot fi supralegalizate următoarele tipuri de acte:

- Copii legalizate;
- Traduceri legalizate;
- Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură) de ex.: procuri, declaraţii, invitaţii etc.

La Ministerul Justiției pot fi supralegalizate următoarele tipuri de acte:

- Hotărâri judecătoreşti (în copie legalizată, emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei);
- Actele originale emise de Registrul Comerţului (de ex.: Certificat Constatator etc. – actul trebuie să fie emis sub antetul Ministerului Justiției);
- Nu se supralegalizează actele emise de autorităţi care nu se află în administrarea sau subordinea Ministerului Justiţiei, ci în subordinea altor ministere (de exemplu acte consulare, acte emise de arhivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, acte de studii, acte de stare civilă etc.);
- Nu se supralegalizează actele oficiale străine.

La Ministerul Afacerilor Externe pot fi supralegalizate următoarele tipuri de acte:

- Certificate de naştere (model nou internaţional, emise după 01.01.1998);
- Certificate de căsătorie (model nou internaţional, emise după 01.01.1998);
- Certificate de deces (model nou internaţional, emise după 01.01.1998);
- Certificate de Cazier judiciar; eliberate cu cel mult 6 luni in urma de secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române.
- Certificate de Cazier auto, eliberate cu cel mult 6 luni in urma de secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române

- Certificate de rezidenţă fiscală ( eliberate în limba română sau engleză, de administraţiile finanţelor publice);
- Adeverinţe de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei persoanei sau statutul juridic fata de statul roman ( în original, eliberată de formaţiunile judeţene de evidenţa informatizată a persoanei, respectiv Direcţia Generală de Evidenţa Informatică a Persoanei, str. Obcina Mare nr.2, sector 6 Bucureşti.)

- Actele de studii preuniversitare (diplome, foi matricole, adeverinţe) vizate de inspectoratul şcolar judeţean;
- Acte de studii superioare (diplome, foi matricole, adeverinţe) vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării – Centrul Naţional de Recunoaştere si Echivalare a diplomelor (CNRED);

- Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini (vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Serviciul Relaţii Internaţionale);
- Adeverinţe medicale (vizate de DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1, Bucureşti);
- Certificate de botez/cununie (vizate de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2);
- Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă (vizate de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti);
- Adeverinţe de calificare în diferite meserii, vizate de Direcţia Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei.